Видни български родове

Pedigree map of Руска Анастасова


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Димитър Недев, Мария п.Маркова, Руска Илиева, поп Недю п.Михов, поп Константин п.Марков, Na ..., Гроздан Грозданов, Na ..., Илия ....